Przejdź do treści
Home » RODO

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych i postępowania z nimi w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. z siedzibąw Świeciu oraz o prawach jakie przysługują osobom, których dane dotyczą.

Poniżej przedstawiamy informacjezwiązane z przetwarzaniem Państwa danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą Kozłowo 8a, 86-105 Świecie zwanej dalej Administratorem lub PBDiM Świecie.

Z powyższym Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@pbdim.pl bądź też telefonicznie pod numerem telefonu 781 771 700 lub też pisemnie pod adresem: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. Kozłowo 8a; 86-105 Świecie.

Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą być:

Art. 6 ust. 1 tj. przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

Art.6 ust.1 Lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i przetwarzanie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli: e-mail, poczta, wiadomości sms i mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer), treści marketingowych, w tym informacji handlowych o PBDiM Świecie, świadczonych usługach, organizowanych wydarzeniach, w tym także newsletterów;

Art.6 ust.1 Lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotycząprzed zawarciem umowy czyli jeśli z Panem/Panią została zawarta umowa dotycząca współpracy lub dotycząca produktów lub usług oferowanych przez PBDiM;

Art.6 ust.1 Lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czyli: Administrator wykorzystuje dane w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości;

Art.6 ust.1 Lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Z powyższego wynika, iż prawny interes Administratora polega na prowadzeniu analiz, w celu poprawy świadczonych usług lub wprowadzenia nowych usług, polegający na ustaleniu dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. Okres przetwarzania powyższych danych może być każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Pani/Pana dane mogą być przekazywane naszym partnerom handlowym, w szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, kurierskie, pocztowe czy dostawcom rozwiązań informatycznych w związku z realizacją nowych celów.

Każdemu przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych oraz sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia tych danych a także usunięcia. Pani/Panu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych w przypadku, gdy odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f (RODO). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Jeżeli przetwarzanie przez Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pan/Pani możliwość wycofać tą zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres e-mail podany powyżej lub pisemnie na adres Administratora. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania , o którym mowa w art.22 ust 1 i 4 RODO. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż PBDiM w Świeciu przetwarza dane niezgodnie z prawem, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.